Kallelse årsmöte 2020

Publicerad 2020-05-18 13:41

Kallelse till Årsmöte i Hisingens MK 2020.

Härmed kallas samtliga medlemmar i Hisingens MK till årsmöte

den 9:e Juni 2020 kl 18.00 i klubbstugan.

Bifogat finner ni föreslagen dagordning samt valberedningens förslag.

Balans och resultaträkning, budget, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt eventuella motioner och förslag från styrelsen kommer att finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet i klubbhuset.

Dagordning 2020

Årsmöte i Hisingens MK tisdagen den 9 Juni kl 18.00 i klubbstugan.

1.Mötets öppnande.

2.Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Fråga om mötets laga utlysande.

4.Fastställande av dagordning.

5.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.Val av protokolljusterare och rösträknare.

7.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/2020.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans/resultaträkning) för 2019/2020.

8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

10.Fastställande av medlemsavgiften och träningsavgift för 2020/2021

11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

12.a) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
b) Fastställande av föreningens stadgar.

13.

a) Val av föreningens ordförande under en tid av ett år.
b) Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av två år.
c) Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.

d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.

e) Tre ledamöter av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och
ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

14.

Val av övriga funktionärer inom klubben.

Träningsvärdsansvarig

Lagledare serielaget

Banchef/bangrupp

Maskinchef/maskingrupp

Tävlingskommité

Kioskansvarig

Miljöansvarig

15.Övriga frågor

16.Mötets avslutande

Valberedningens förslag.

-Stefan Gustafson Ordförande Omval 1 år

-Anna-Lena Skylberg Sekreterare Sitter på 1 år till

-Anna Klarqvist Kassör Omval 2 år

-Andreas Ryden Ledamot Sitter på 1 år till

-Malin Asservik Ledamot Sitter på 1 år till

-Lennart Nogrell Ledamot Nyval 2 år

-Jalle Westergren Suppleant Sitter på 1 år till

-Ulrik Engan Wiberg Suppleant Sitter på 1 år till

Vi är väldigt stolta över våra sponsorer som bl.a. hjälper oss att driva vår ungdoms verksamhet.

Kika gärna in på deras hemsidor.

ebmpapst

Beijer byggvaruhus

Sten Olofsson Olje AB

Team Sportia

Skandiamäklarna

Däckbilen

Bästkustställningar

Allt i Bil

CEC Motorcycles

Derome

Fastighetsbyrån

Halléns

Maxxis Tyres

Prolong

RIMA

Reklamfabriken
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub